Política de Devolucions

Dret de Desistiment

El client té el dret a desistir de qualsevol compra realitzada en www.validaeuro.es, en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació, a contar des del dia que el client va adquirir la possessió del producte.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a ValidaEuro. Podrà fer-lo, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o a través de carta dirigida a: Rbla. Badal 157 Esc.B 2º1ª 08028 Barcelona , o e-mail a l’adreça de correu electrònic: info@validaeuro.es

L’Usuari, independentment del mitjà que trii per a comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que ValidaEuro posa a la seva disposició en el següent enllaç: Formulari Desistiment, no obstant això, el seu ús no és obligatori.

En cas de desistiment, ValidaEuro reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual ValidaEuro és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

ValidaEuro reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, ValidaEuro podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari present una prova de la devolució dels mateixos. ValidaEuro li indicarà on pot retornar o enviar els productes. Haurà de fer-lo sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data que ValidaEuro va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb ValidaEuro immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dintre d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos que hagués pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra.

Garanties

L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des de la data de factura de la compra o la de l’albarà de lliurament si aquest és posterior.

ValidaEuro actua en qualitat de distribuïdor del fabricant, pel que la garantia contractual oferta és la qual concedeix el fabricant. Una vegada que l’Usuari hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant a la seva caixa, així com tota la informació sobre la garantia.

ValidaEuro no estarà obligat a recollir el producte avariat i l’Usuari haurà de dirigir-se al Servei Postvenda del Fabricant, les dades de contacte del qual pot consultar al nostre Lloc Web a l’apartat  Suport Tècnic i Garanties. En aquest sentit, ValidaEuro realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Usuaris que així ho sol·licitin la informació suficient per a la realització de les gestions pertinents davant el fabricant.
P
ot consultar més informació sobre Devolucions a les nostres Condicions Generals de Venda.