Condicions Generals de venda

Informació General

La titularitat d’aquest lloc web, www.validaeuro.es (des d’ara Lloc Web), l’ostenta: USON CONSULTING, S.L., proveïda de NIF: B64236839 i inscrita en: el Registre Mercantil de Barcelona; i les seves dades registrals són: Tom 38675, Foli 137, Fulla B-331132, Inscripció 1ª , amb Nom Comercial: ValidaEuro i les següents dades de contacte:

Adreça: Rbla. Badal, 157 Esc. B 2º1ª, 08028 Barcelona.
Correu electrònic de contacte: info@validaeuro.es

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí s’esmenti) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.validaeuro.es) i la compra o adquisició de productes en el mateix (des d’ara, Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que ValidaEuro desenvolupa a través del Lloc Web comprèn:
Comercialització i distribució del validador de bitllets d’euro “Secureuro Plus” i els seus accessoris, amb l’autorització del fabricant: Informática El Corte Inglés .

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal amb les condicions generals d’ús, incloent, la política de cookies , y la política de privadesa i de protecció de dades de ValidaEuro. A l’ utilitzar aquest Lloc Web o al fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte a través del mateix, l’Usuari consent  quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’ anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’utilitzar aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment que es sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (des d’ara referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com Usuaris), pel que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
 • No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta Índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.
 • Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. ValidaEuro no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. ValidaEuro declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb ValidaEuro el contracte de compravenda dels productes desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

Procés de compra o adquisició

Els Usuaris poden comprar en el Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.validaeuro.es, durant el qual diversos productes poden ser seleccionats i afegits al carretó, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic en “FINALITZAR COMPRA”.

Així mateix, l’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se’l sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ValidaEuro ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra, és a dir, la confirmació de la comanda.

Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari consent que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’Usuari a través del correu electrònic. Així mateix, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-lo a ValidaEuro utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen al producte en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en la qual es portaran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Tret que s’indiqui expressament el contrari, ValidaEuro no és el fabricant dels productes venuts o que poguessin arribar a comercialitzar-se en el Lloc Web. Si bé ValidaEuro realitza grans esforços perquè la informació mostrada en el Lloc Web sigui correcta, en ocasions l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o distinta a la qual apareix en el Lloc Web. Per això, l’Usuari ha de no solament considerar la informació subministrada pel lloc Web, si no també la informació disponible en l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin al producte.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el Lloc Web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de ValidaEuro amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin d’aplicació, i particularment atenent a la LOPD i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privadesa  d’aquest Lloc Web (Avís Legal).

Disponibilitat

Tots les comandes de compra rebuts per ValidaEuro a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o a que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes Condicions) afecti al subministrament dels mateixos. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc ValidaEuro es compromet a contactar l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import.

Preus i pagament

Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió distinta.

Les despeses d’enviament es troben incloses en els preus finals dels productes tal com es mostren en el Lloc Web. Així, ValidaEuro realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través del fabricant, qui disposa de les seves agències de transports.

En cap cas el Lloc Web afegirà costos addicionals al preu d’un producte de forma automàtica, si no solament aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran a les comandes o compres pel que fa als quals l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit de les marques Visa i Mastercard o la cartera digital iupay.

ValidaEuro utilitza tots els mitjans per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l’Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL(Secure Socket Layer). L’usuari pot consultar més informació referent a això en el Lloc Web: Pagament Segur

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, ValidaEuro no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que ValidaEuro rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web es farà el càrrec a la targeta i s’enviarà a l’Usuari la confirmació de la comanda.

En tot cas, en fer clic a “REALITZAR LA COMANDA” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abonament.

Lliurament

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla).

Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat en el Lloc Web Enviaments i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a contar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, imputable a si mateix, ValidaEuro no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per a informar-li d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurada de nou.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al seu lliurament, i no hagi estat lliurat per causa no imputable a ValidaEuro, ValidaEuro entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l’Usuari li seran retornats, llevat de les despeses addicionals resultants de l’elecció pròpia de l’Usuari d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferix el Lloc Web, sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies des de la data que es considera resolt el contracte.

No obstant això, l’Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.

A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en el qual l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, el que s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convingut.

Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan ValidaEuro rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, inclosos les despeses d’enviament, o bé al moment del lliurament, si aquest té lloc a un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per ValidaEuro.

De conformitat amb el disposat en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra pel seu lliurament s’entendran localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està a territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

A les comandes amb destinació Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del disposat en a Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents conforme a la normativa vigent en cadascun d’aquests territoris. L’Usuari ha de tenir en compte que en aquests territoris podrien donar-se situacions que s’apliquen i reporten impostos i drets de duanes en destinació, de conformitat amb la normativa vigent, i que aquests podrien córrer de la seva part.

Mitjans tècnics per a corregir errors

Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’ introducció de dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra en el Lloc Web, podrà modificar les mateixes posant-se en contacte amb ValidaEuro a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web, i, si escau, a través d’aquells habilitats per a contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general).

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic en “REALITZAR LA COMANDA”, té accés a l’espai, carretó, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Devolucions

En els casos en els quals l’Usuari adquirís productes en o través del Lloc Web del titular li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

 • Dret de Desistiment

L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc Web de ValidaEuro o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals del dia que l’Usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra.

Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a ValidaEuro. Podrà fer-lo, si escau, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web o a través de:

Carta dirigida al domicili social: Rbla. Badal 157 esc. B 2º 1ª 08028 Barcelona, o e-mail a l’adreça de correu electrònic: info@validaeuro.es

L’Usuari, independentment del mitjà que trii per a comunicar la seva decisió, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. En tot cas, l’Usuari podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que ValidaEuro posa a la seva disposició en el següent enllaç: Formulari Desistiment, no obstant això, el seu ús no és obligatori.

Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, ValidaEuro reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual ValidaEuro és informat de la decisió de desistir per l’Usuari.

ValidaEuro reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari. No obstant això, ValidaEuro podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’Usuari present una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer. ValidaEuro l’indicarà on pot retornar o enviar els productes. Haurà de fer-lo sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data que ValidaEuro va ser informat de la decisió de desistiment.

L’Usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació distinta a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

L’Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De forma enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: Productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CDs/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i han estat desprecintats després del lliurament.

En tot cas, no es farà cap reemborsament si el producte ha estat usat més enllà de la mera obertura del mateix, de productes que no estiguin a les mateixes condicions en les quals es van lliurar o que hagin sofert algun dany després del lliurament.

Així mateix, s’ha de retornar els productes usant o incloent tots els seus embolcalls originals, les instruccions i altres documents que si escau els acompanyin, a més d’una còpia de la factura de compra.

 • Devolució de productes defectuosos o error en l’enviament

Es tracta de tots aquells casos en els quals l’Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s’ajusta a l’estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb ValidaEuro immediatament i fer-li saber la disconformitat existent (defecte/error) pels mateixos mitjans o utilitzant les dades de contacte que es faciliten a l’apartat anterior (Dret de Desistiment).

L’Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s’informarà a l’Usuari, dintre d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos que hagués pogut incórrer l’Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l’Usuari va utilitzar per a pagar la compra.

En tot cas, s’estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l’Usuari, com a consumidor i usuari.

Garanties
L’Usuari, com a consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d’aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte, per la falta de conformitat dels mateixos que es manifesti en un termini de dos anys des de la data de factura de la compra o la de l’albarà de lliurament si aquest és posterior.

En aquest sentit, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s’ajustin a la descripció realitzada per ValidaEuro i posseeixin les qualitats presentades en la mateixa; siguin aptes per als usos que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus i que siguin fonamentalment esperables del mateix.

ValidaEuro actua en qualitat de distribuïdor del fabricant, pel que la garantia contractual oferta és la qual concedeix el fabricant. Una vegada que l’Usuari hagi rebut el producte tindrà les instruccions facilitades pel fabricant a la seva caixa, així com tota la informació sobre la garantia.

ValidaEuro no estarà obligat a recollir el producte avariat i l’Usuari haurà de dirigir-se al Servei Postvenda del Fabricant, les dades de contacte del qual pot consultar al nostre Lloc Web a l’apartat  Suport Tècnic i Garanties. En aquest sentit, ValidaEuro realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Usuaris que així ho sol·licitin la informació suficient per a la realització de les gestions pertinents davant el fabricant.

Exoneració de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, ValidaEuro no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a incompliment algun per la seva banda,
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes), o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment que es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre ambdues parts.

Igualment, ValidaEuro també limita la seva responsabilitat quant als següents casos:

 • ValidaEuro aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc Web, no obstant això no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres d’aquesta Índole.
 • ValidaEuro actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a la disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies del sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Fallades tècniques que per causes fortuïtes o d’altra Índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Falta de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. ValidaEuro posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de portar a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliura dels productes, no obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.
 • ValidaEuro no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. AL mateix temps, ValidaEuro tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari retornar el producte correcte

En general, ValidaEuro no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta forma, les obligacions quedaran suspeses durant el període que la causa de força major continuï, i ValidaEuro disposarà d’una ampliació en el termini per a complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major.  ValidaEuro posarà tots els mitjans raonables per a trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions a pesar de la causa de força major.

Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb ValidaEuro siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que ValidaEuro enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals d’ésser per escrit. Aquesta condició no afectarà als drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb ValidaEuro a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, tret que s’estipuli el contrari, ValidaEuro pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

Renúncia

Cap renúncia de ValidaEuro a un dret o acció legal concreta o la falta de requeriment per ValidaEuro del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’Usuari del compliment de les seves obligacions.

Cap renúncia de ValidaEuro a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte produirà efecte, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a l’Usuari per escrit.

Nul·litat

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Acord complet

Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en aquestes constituïxen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i ValidaEuro en relació amb l’objecte de compravenda i substituïxen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i ValidaEuro reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Protecció de Dades

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a ValidaEuro en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades conformement a l’establert en les polítiques de protecció de dades (Avís Legal ). AL fer accedir, navegar i/o usar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Amb renúncia expressa al Fur Jurisdiccional que pogués correspondre’ls, ValidaEuro i l’Usuari, acorden acollir-se, per a quantes qüestions litigioses afectin a la interpretació i aplicació de les presents Condicions, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

(Queden exempts d’aquest punt els Usuaris particulars als quals com la legislació actual indica ValidaEuro assumirà l’assignació del Fur Jurisdiccional que li correspongui).

Queixes i reclamacions

L’Usuari pot fer arribar a ValidaEuro les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, ValidaEuro disposa de fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a ValidaEuro en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la celebració d’aquest contracte de compra entre ValidaEuro i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) no 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.