Avís Legal

Informació legal del Titular

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

Identificació del lloc web: www.validaeuro.es
Nom Comercial: ValidaEuro
Denominació Social: USON CONSULTING, S.L. (des d’ara el Titular)
Domicili Social: Rbla. Badal, 157 Esc. B 2º 1ª, 08028 Barcelona
NIF: B64236839
Correu electrònic de contacte: info@validaeuro.es
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38675, Foli 137, Fulla B-331132, Inscripció 1ª

Objecte
USON CONSULTING, S.L. (des d’ara, el Titular), responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions amatents en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les Condicions (denominat com Avís Legal) que regulen l’ús d’aquesta Web que el Titular posa a la disposició del públic en la present URL www.validaeuro.es.

Acceptació de les Condicions d’Ús
L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribuïx a qui ho realitza la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per dit Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El Titular de la Web pot oferir a través del lloc Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituïxen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

Tot Usuari ha de llegir atentament els termes d’ús abans d’accedir o usar el nostre lloc web. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell, implica que ha llegit i accepta aquestes condicions.

Ús correcte del lloc Web (Responsabilitat de l’Usuari)
L’Usuari s’obliga i compromet a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona el present lloc web conforme a la legislació vigent, el present Avís Legal, als principis de bona fe, usos generalment acceptats (bons costums) i l’ordre públic. I, especialment s’abstindran de:

  1. L’Usuari s’abstindrà d’escriure i enviar enllaços difamatoris, xenòfobs, obscens, polítics, pornogràfics, ofensius, que promoguin l’odi racial, ètnic, religiós, homòfob o de gènere, de violència explícita o incitació a la violència, que afectin a la privadesa i/o drets de la infància.
  2. L’Usuari s’abstindrà d’acorralar, amenaçar i obtenir o divulgar informació privada de tercers en notes o comentaris, així com de l’enviament d’enllaços de fonts anònimes i no documentades.Queda prohibit tot ús amb fins il·lícites o que perjudiquin o impedeixin, puguin danyar de qualsevol forma la utilització i normal funcionament del lloc web, o impedir un normal ús de la Web per altres usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en el present lloc web.L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el Titular presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin, sobrecarreguin o generin errors en aquests sistemes.L’Usuari es compromet i obliga a no introduir programes, virus, malware, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del Titular o de tercers.

Política de Privadesa
De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el responsable : USON CONSULTING, S.L. (des d’ara el Titular), informa a tots els Usuaris del lloc web www.validaeuro.es. que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La finalitat dels fitxers és gestionar la relació contractual a través de la botiga online (alta de client, gestió de transaccions amb històric de comandes i factures, manteniment de la relació comercial amb els Clients), així com l’enviament d’informació sobre ofertes i serveis relacionats amb els productes del Lloc Web. Tot això a partir de les dades proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comercialitzats.

L’Usuari haurà de proporcionar les dades i circumstàncies personals necessaris per a la formalització de contractes de compravenda. El registre d’aquestes dades és obligatori, la falta de l’emplenament dels mateixos per part de l’usuari o el subministrament de dades falses, inexactes i incorrectes impossibilitarà que el Titular pugui gestionar correctament les comandes efectuades o pugui atendre la sol·licitud realitzada.

Així mateix l’Usuari autoritza la cessió de les seves dades a tercers per al compliment efectiu dels productes i/o serveis contractats, entenent-se per tercer “Les entitats col·laboradores del Titular, que subministren serveis específics als seus clients”, en particular, el fabricant dels productes venuts i les empreses de transport, per a gestionar el lliurament de les comandes. El Titular es compromet a no cedir a tercers no autoritzats les dades personals dels Usuaris sense la seva prèvia autorització.

El Titular, entitat destinatària de les dades que es recullen en aquesta pàgina, es compromet a respectar i facilitar als interessats l’exercici dels drets reconeguts per la llei i, en particular, els drets d’accés a les dades, rectificació, cancel·lació de dades i oposició. Tales drets podran ser exercitats per l’Usuari, mitjançant sol·licitud dirigida al Titular, amb domicili en Rbla. Badal, 157 Esc. B 2º1ª, 08028 Barcelona o correu electrònic a info@validaeuro.es. Haurà d’aportar-se fotocòpia del DNI o document que acrediti la identitat de l’usuari i sigui admès en Dret, o en cas de representació, document acreditatiu de la mateixa i, indicant el domicili a l’efecte de notificacions, la data i signatura del sol·licitant i el dret a exercir. Haurà d’utilitzar-se un mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

El Titular declara i garanteix que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, en particular, l’establert en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la LOPD, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Els Usuaris, mitjançant la marcació de la casella, donen el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals per part del Titular conforme a les finalitats i especificacions descrites en la present Política de Privadesa i el contingut de la qual s’inclou al peu dels mateixos.

Responsabilitat
El Titular s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del Titular pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a portar a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies  utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen al tancar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal. Per favor, revisi la nostra Política de cookies.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el Titular no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a dites contingudes. En tot cas, el Titular manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dita assetjo web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El Titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del Titular. No obstant això i en compliment del disposat en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el Titular es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Titular no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Modificacions dels continguts
El Titular de la Web es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del Titular.

Publicitat
Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web complix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. El Titular no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits i enllaçats en aquest lloc web poden dirigir-se: admin@validaeuro.es.

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, fotografies, sons, animacions, vídeos, text, gràfics, etc. són propietat de USON CONSULTING, S.L. (Titular) o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Per tant, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, excepte autorització prèvia per escrit de USON CONSULTING, S.L.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del Titular. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del Titular serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de USON CONSULTING, S.L. o de l’autor i/o titular dels mateixos.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al Titular i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el Titular compte amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El Titular autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del Titular.

El Titular reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del Titular sobre els mateixos.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del següent correu electrònic: admin@validaeuro.es.

Continguts de l’usuari
L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o comentaris que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitats al Titular a través del lloc web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al Titular La Companyia, es consideraran no confidencials.

Modificació en els termes d’ús
El Titular podrà alterar i/o ajustar en qualsevol moment els termes d’ús i aquestes modificacions, alteracions i/o ajustaments seran efectius i immediats així que es tornin públics. Per això l’usuari ha de revisar aquests termes periòdicament, subordinant-se a l’acceptació dels termes d’ús en vigor.

Legislació aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.